hacked by sir shahroukh hacked by sir shahroukh someone

ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์
Alan
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบนักศึกษาในสาขา
กป.56 หมู่ 1 ผศ.นันท์นภัส
กป.52หมู่1 ผศ.นันท์นภัส
กป.52หมู่2 รศ.สกล
กป.52หมู่3 รศ.ดร.วีระศักดิ์
กป.52หมู่ 2(ส-อ)ดร.วชิรา
กป.52หมู่ 1(ส-อ)รศ.อนงค์ศิริ
กป.53หมู่ 1 อ.วลัยพร
กป.53หมู่ 2 อ.อรทัย
กป.53หมู่ 3 อ.ทัศนีย์
กป.53หมู่ 4 ดร.ประพิน
กป.53หมู่1(ส-อ)อ.วลัยพร
กป.53หมู่2(ส-อ)อ.อรทัย
กป.53หมู่3(ส-อ)อ.ทัศนีย์
กป.54หมู่ 1 ดร.วชิรา
กป.54หมู่ 2 อ.สมบูรณ์
กป.55หมู่1 ดร.ศศิธร
กป.55หมู่ 2 ผศ.ดร.ชาตรี
กน.52หมู่1 อ.สนิท
กน.53หมู่1 อ.สนิท
ลส.54หมู่1รศ.อนงค์ศิริ-ดร.วชิรา
ลส.54หมู่2รศ.อนงค์ศิริ-ดร.วชิรา
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและจำนวนนักศึกษา

Web link
คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยปี 2557
ปฏิทินคณะครุศาสตร์ปี 2557

hacked by sir shahroukh


สำรวจความคิดเห็น
testing
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 010694 วันนี้ 1
039808 วันนี้ 3
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 3 คน

 

./Bl4ckJ4ckข่าวประชาสัมพันธ�
hacked by sir shahroukh
[5/8/2012] อ่าน 460
แจ้งข่าวสารนักศึกษาในสาข�
s
[7/1/2017] อ่าน 132
hacked by sir shahroukh
[5/1/2014] อ่าน 218
hacked by sir shahroukh
[7/4/2013] อ่าน 285
hacked by sir shahroukh
[10/9/2012] อ่าน 420
hacked by sir shahroukh
[17/8/2012] อ่าน 337
hacked by sir shahroukh
[31/7/2012] อ่าน 362
แจ้งข่าวสารคณาจารย์ในสาข�
ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านเข้าประชุมพร้อมกันในวันที่ 12 พ.ค.57 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมของสาขาวิชา
[10/5/2014] อ่าน 0
ขอเชิญคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุทุกท่านประชุมเตรียมความพร้อมในวันที 5 เม.ย. 57 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนv
[3/4/2014] อ่าน 0
ขอให้คณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี2547 วันที่ 6-7 กค. 56 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
[6/7/2013] อ่าน 1
ขอเชิญคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านเข้าร่วมประชุม
[7/4/2013] อ่าน 0
คณบดีคณะครุศาสตร์นัดประชุม
[7/4/2013] อ่าน 1
เรียนเชิญคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านประชุม ในวันที่ 19 ก.ย. 55 เวลา15.00 น. ที่ห้องเปลวเทียน วาระประชุมตามหนังสือที่แจ้งแล้ว
[18/9/2012] อ่าน 2
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ครั้งที่ 2
[11/9/2012] อ่าน 6
เรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์
[24/8/2012] อ่าน 3
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมรับส่งหนังสือราชการทางอิเลคทรอนิกส์ของคณะครุศาสตร์
[10/8/2012] อ่าน 7
เอกสารประกอบการใช้Website สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
[4/8/2012] อ่าน 10
กรอกข้อมูลตนเองในWebsite ของสาขาขอPassword ได้ที่หัวหน้าสาขา
[31/7/2012] อ่าน 0
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันไหว้ครูนักศึกษาเอกการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556
hacked by sir shahroukh
ทัศนศึกษาการประถมศึกษา
hacked by sir shahroukh
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร.ร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2
ภาพคณะรับเสด็จสมเด็จพระเทฑฯ ร.ร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 วันที่ 23 ม.ค. 56
VDO
ttcรศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ
t

ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย/บทความ

E-Learning

Link เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Website อาจารย์พิชญ์สินี
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)

Download เอกสาร
หลักเกณฑ์การจัดนิทรรศการ ประกวดสื่อและวิจัยชั้นเรียน./Bl4ckJ4ck