hacked by sir shahroukh hacked by sir shahroukh someone

ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์
Alan
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบนักศึกษาในสาขา
กป.56 หมู่ 1 ผศ.นันท์นภัส
กป.52หมู่1 ผศ.นันท์นภัส
กป.52หมู่2 รศ.สกล
กป.52หมู่3 รศ.ดร.วีระศักดิ์
กป.52หมู่ 2(ส-อ)ดร.วชิรา
กป.52หมู่ 1(ส-อ)รศ.อนงค์ศิริ
กป.53หมู่ 1 อ.วลัยพร
กป.53หมู่ 2 อ.อรทัย
กป.53หมู่ 3 อ.ทัศนีย์
กป.53หมู่ 4 ดร.ประพิน
กป.53หมู่1(ส-อ)อ.วลัยพร
กป.53หมู่2(ส-อ)อ.อรทัย
กป.53หมู่3(ส-อ)อ.ทัศนีย์
กป.54หมู่ 1 ดร.วชิรา
กป.54หมู่ 2 อ.สมบูรณ์
กป.55หมู่1 ดร.ศศิธร
กป.55หมู่ 2 ผศ.ดร.ชาตรี
กน.52หมู่1 อ.สนิท
กน.53หมู่1 อ.สนิท
ลส.54หมู่1รศ.อนงค์ศิริ-ดร.วชิรา
ลส.54หมู่2รศ.อนงค์ศิริ-ดร.วชิรา
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและจำนวนนักศึกษา

Web link
คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยปี 2557
ปฏิทินคณะครุศาสตร์ปี 2557

hacked by sir shahroukh


สำรวจความคิดเห็น
testing
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 000626 วันนี้ 1
039808 วันนี้ 3
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 4 คนข้อมูลคณาจารย์


ชื่อ-สกุล : วลัยพร ทองหยอด
ตำแหน่ง : อาจารย์ 
รายละเอียด

งานจัดการเรียนการสอน

สื่อเอกสาร

ผลงานในรายวิชาที่สอน

 
นักศึกษาในความดูแล

ตารางสอน

 
ภาพกิจกรรมงานที่ปฏิบัติ
ฝึกทักษะการใช้สื่อ "การเขียนกระดานดำ" รายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ
t

ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย/บทความ

E-Learning

Link เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Website อาจารย์พิชญ์สินี
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)

Download เอกสาร
หลักเกณฑ์การจัดนิทรรศการ ประกวดสื่อและวิจัยชั้นเรียน./Bl4ckJ4ck