| หน้าหลัก | เว็บบอร์ด | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบนักศึกษาในสาขา
กป.56 หมู่ 1 ผศ.นันท์นภัส
กป.57 หมู่1 อ.อรทัย
อุตสาฯ รศ.สกล
ชีววิทยา 56 อ.ดร.ประพิณ
กป.54.1อ.ดร.วชิรา
เกษตรศาสตร์ 56อ.ดร.ทัศนีย์
กป.53หมู่ 1 อ.วลัยพร
กป.53หมู่ 2 อ.อรทัย
กป.53หมู่ 3 อ.ดร.ทัศนีย์
กป.53หมู่ 4 ดร.ประพิน
กป.53หมู่1(ส-อ)อ.วลัยพร
กป.53หมู่2(ส-อ)อ.อรทัย
กป.53หมู่3(ส-อ)อ.ดร.ทัศนีย์
ฟิสิกส์ 57 อ.ดร.จักรปรุฬห์
กป.54หมู่ 2 อ.สมบูรณ์
กป.55หมู่1 อ.ดร.ศศิธร
กป.55หมู่ 2 ผศ.ดร.ชาตรี
ภาษาไทย 1-2 ปี 57 อ.วลัยพร
กน.53หมู่1 อ.สนิท
ภาษาอังกฤษ 56 ผศ.ดร.ชาตรี
ป.โท หลักสูตรฯ อ.ดร.วชิรา
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและจำนวนนักศึกษา

Web link
คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยปี 2557
ปฏิทินคณะครุศาสตร์ปี 2557


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 001047 วันนี้ 1
047883 วันนี้ 10
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 4 คนข้อมูลคณาจารย์


ชื่อ-สกุล : วลัยพร ทองหยอด
ตำแหน่ง : อาจารย์ 
รายละเอียด

งานจัดการเรียนการสอน

สื่อเอกสาร

ผลงานในรายวิชาที่สอน

 
นักศึกษาในความดูแล

ตารางสอน

 
ภาพกิจกรรมงานที่ปฏิบัติ
ฝึกทักษะการใช้สื่อ "การเขียนกระดานดำ" รายวิชาทักษะและเทคนิคการสอน
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ

ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย/บทความ

E-Learning

Link เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Website อาจารย์พิชญ์สินี
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)

Download เอกสาร
แนวการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน(สาขาการประถมศึกษา)© สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


dizi izle altyazili film izle yerli film izle oyun