| หน้าหลัก | เว็บบอร์ด | เข้าระบบ

ข้อมูลทั่วไป
ปรัชญา /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบนักศึกษาในสาขา
กป.56 หมู่ 1 ผศ.นันท์นภัส
กป.57 หมู่1 อ.อรทัย
อุตสาฯ รศ.สกล
ชีววิทยา 56 อ.ดร.ประพิณ
กป.54.1อ.ดร.วชิรา
เกษตรศาสตร์ 56อ.ดร.ทัศนีย์
กป.53หมู่ 1 อ.วลัยพร
กป.53หมู่ 2 อ.อรทัย
กป.53หมู่ 3 อ.ดร.ทัศนีย์
กป.53หมู่ 4 ดร.ประพิน
กป.53หมู่1(ส-อ)อ.วลัยพร
กป.53หมู่2(ส-อ)อ.อรทัย
กป.53หมู่3(ส-อ)อ.ดร.ทัศนีย์
ฟิสิกส์ 57 อ.ดร.จักรปรุฬห์
กป.54หมู่ 2 อ.สมบูรณ์
กป.55หมู่1 อ.ดร.ศศิธร
กป.55หมู่ 2 ผศ.ดร.ชาตรี
ภาษาไทย 1-2 ปี 57 อ.วลัยพร
กน.53หมู่1 อ.สนิท
ภาษาอังกฤษ 56 ผศ.ดร.ชาตรี
ป.โท หลักสูตรฯ อ.ดร.วชิรา
ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาและจำนวนนักศึกษา

Web link
คณะครุศาสตร์ มรภ.เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยปี 2557
ปฏิทินคณะครุศาสตร์ปี 2557


สำรวจความคิดเห็น
ท่านคิดว่าเว็บไซต์เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 


สถิติ Website
หน้านี้ 000574 วันนี้ 1
038959 วันนี้ 23
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 3 คนข้อมูลคณาจารย์


ชื่อ-สกุล : ชวลิต ขอดศิริ (อาจารย์พิเศษ)
ตำแหน่ง :  
รายละเอียด

งานจัดการเรียนการสอน

สื่อเอกสาร

ผลงานในรายวิชาที่สอน

 
นักศึกษาในความดูแล

ตารางสอน

 
ภาพกิจกรรมงานที่ปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาผู้ใหญ่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อปี พ.ศ. 2554
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษาผู้ใหญ่ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อปี พ.ศ. 2554
สัมมนาทางการศึกษา (อาเซียน) ณ เอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สัมมนาทางการศึกษา (อาเซียน) ณ เอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สัมมนาทางวิชาการ "การเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม" ท่าน ว.วชิรเมธีณ วัดไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
สัมมนาทางวิชาการ "การเสื่อมถอยทางคุณธรรม จริยธรรม" ท่าน ว.วชิรเมธีณ วัดไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
วิทยากรในการบรรยายร่วม "การนิเทศการศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
วิทยากรในการบรรยายร่วม "การนิเทศการศึกษา" มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยบรรยายให้กับครูพี่เลี้ยง ในจังหวัดเชียงราย
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการสอนเป็นกลุ่ม (ทีม) เพื่อให้ทุกคนกระตุ้นการเรียนรู้ในชั้นเรียน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้กระบวนการสอนเป็นกลุ่ม (ทีม) เพื่อให้ทุกคนกระตุ้นการเรียนรู้ในชั้นเรียน
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ชมภูคำ

ประกันคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย/บทความ

E-Learning

Link เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Website อาจารย์พิชญ์สินี
เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย(ThaiLIS)

Download เอกสาร
แนวการเขียนรายงานวิจัยชั้นเรียน(สาขาการประถมศึกษา)© สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


dizi izle altyazili film izle yerli film izle oyun